Business-to-Consumer

เป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนระหว่าง องค์กร กับ ลูกค้า (B2C) โดยตรง และผู้ขายที่อยู่ในระบบสามารถสร้างรูปแบบราคาที่ขายได้หลากหลายรูปแบบ ในขณะเดียวกันผู้ซื้อก็สามารถซื้อสินค้าในระบบรวมกลุ่มเพื่อที่จะได้ราคาที่ถูกลง ได้สินค้าโดนตรงจากผู้ผลิต หรือโรงงาน เพื่อให้ผู้ซื้อสินค้าเข้าใจคุณสมบัติสินค้านั้นๆ ได้มากขึ้น ณ ขณะนี้ผู้ที่มาสมัครสมาชิกจะเป็นผู้ขายเท่านั้น

สินค้าที่คุณติดตาม

ความสามารถของระบบ

เน้นผลิตภัณฑ์ที่มาจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง และสามารถกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระบบนี้มีราคาที่ถูกลงเนื่องจากมีต้นทุนที่ลดลงตามลำดับ

ราคา

สามารถกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ได้ตามความเหมาะสม เช่น จำนวนที่ขาย, ราคาขายทั่วไป, เฉพาะลูกค้า, เฉพาะพื้นที่

ซื้อผลิตภัณฑ์แบบกลุ่ม

สามารถรวมตัวกันเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ได้ ในกรณีที่กำลังซื้อของผู้ซื้อไม่เพียงพอต่อจำนวนที่โรงงานสามารถจะทำการผลิตได้ โดยที่ผู้ผลิตมีการสร้างกลุ่มเพื่อให้รวมซื้อผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้

ขายตามพื้นที่

สามารถกำหนดพื้นที่ต้องการขายผลิตภัณฑ์ได้ หรือ ขายผลิตภัณฑ์ต่างพื้นที่ ต่างราคากัน

ส่วนลด

มีส่วนลด เมื่อมีการซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตรายนั้นๆ เป็นประจำ

เผยแพร่ถ่ายทอดสด

ผู้ขายสามารถทำการเผยแพร่ถ่ายทอดสดของสินค้าที่ต้องการได้ และมีการแบ่งกลุ่มตามที่ผู้ขายต้องการเผยแพร่ได้

เมนูหลัก